MARKATLON YARIŞMASI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın uygulanması kapsamında Eczacıbaşı toplanan kişisel veriler bakımından “veri sorumlusu” olacaktır. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde faaliyet göstermek üzere kurulmuş Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kanyon Apt. No:185/395 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Eczacıbaşı Holding Anonim Şirketi’dir.

İşlenen Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları

Şirket tarafından ad- soy ad, e-posta, telefon, üniversite, sınıf, İngilizce seviyesi bilgileriniz KVKK’nın 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz;

 • Markatlon yarışma programı kapsamında başvurunuzun ve finalistliğe uygunluğunuzun değerlendirilmesi, yarışma ile ilgili iletişimin sağlanması ve yarışma sonuçlarının tarafınızla paylaşılması amaçlarıyla sözleşmenin kurulması veya ifası hukuki sebebine dayalı olarak,
 • Yarışmada başarılı olunması halinde, finalist olarak bir sonraki aşamaya geçilmesi, Eczacıbaşı Kariyer platformu üzerinden staj ve iş imkanları yaratılması, mentor atanması yapılması amaçlarıyla sözleşmenin kurulması veya ifası ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak,

işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, katılım sağladığınız yarışmanın Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile beraber organize edilmesi sebebiyle veri güvenliği önlemlerine riayet edilerek paylaşılmaktadır.

Aynı zamanda kişisel verileriniz, yarışma süreçlerinin yürütülebilmesi adına hizmet alınan işbirliği ortağı olan ajansa KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak veri işleyen sıfatıyla aktarılabilecektir.

Eczacıbaşı Holding Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak Şirketimizle paylaşılan kişisel verilerin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem veriyoruz. Şirketimiz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun” veya “KVKK”) yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.

Şirket, belirli durumlarda, işlediğimiz kişisel verilerinizi, KVKK’nın 8. maddesi başta olmak üzere ulusal mevzuata uygun olarak üçüncü şahıslara aktarabilir.

Aynı zamanda kişisel verilerinizi yürürlükteki yasalara uyumu sağlamak veya yasal olarak izin verildiği takdirde yasal hakları kullanmak, ileri sürmek veya savunmak için gerektiği ölçüde denetim makamlarına, mahkemelere, hukuk bürolarına veya kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları gibi üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz yarışmaya katılmak istemeniz halinde https://www.markatlon.com linkinde yer alan başvuru formu aracılığıyla sağladığınız bilgilere istinaden elektronik ortamda yazılı olarak ve akabinde fiziki veya elektronik ortamda sözlü olarak gerçekleştirilecek görüşmelerde KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında,

 1. i)  Bir sözleşmenin kurulması ve ifa edilebilmesi için kişisel veri işlemenin zorunlu olması,
 2. ii)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması,

hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

İlgili Kişinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun

kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini

talep etme,

 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok

edilmesini isteme,

 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel

verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi

suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde,

zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.eczacibasi.com.tr/tr/kvk adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’imize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Eczacıbaşı Holding A.Ş.
Kanyon Ofis Büyükdere Caddesi 185 Levent
34394 – İstanbul

 

info@markatlon.com

Eczacıbaşında Yaşa
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri
Selpak